Aprovats els RD de l’agència per supervisió de la intel·ligència artificial

En un món cada vegada més connectat i digital, l’ús de la intel·ligència artificial (IA) està adquirint una importància creixent en tots els àmbits de la societat. Amb l’objectiu de garantir un ús ètic, responsable i segur de la IA, el govern espanyol ha aprovat el Reial decret per establir l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial. Aquesta agència jugarà un paper clau en la regulació i supervisió de les tecnologies d’IA, assegurant la seva compatibilitat amb els drets humans i els valors democràtics. En aquest article, explorarem els punts clau d’aquesta nova normativa i el seu impacte en la societat.

L’objectiu de l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial

L’aprovació d’aquest Reial decret és un pas decisiu cap a l’establiment d’una estructura reguladora sòlida per a la IA a Espanya. L’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial té com a principal objectiu protegir els drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans, així com garantir la seguretat i la confiança en l’ús de la IA. Aquesta agència es convertirà en el principal organisme encarregat de supervisar i controlar el desenvolupament, la implementació i l’ús de les tecnologies d’IA al país. Ja el 5 de desembre de 2022 l’estat va acordar la ubicació d’aquesta agència en A Coruña (https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/Decisión-Sede-Agencias.aspx)

Funcions i responsabilitats de l’agència

L’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial tindrà diverses funcions clau per assegurar la regulació adequada de la IA. Una de les seves responsabilitats principals serà l’avaluació dels sistemes d’IA existents i futurs per a garantir que compleixin amb els estàndards ètics i legals establerts. Això inclourà l’avaluació de l’impacte social i ambiental de les tecnologies d’IA, així com la seva conformitat amb els drets humans i els principis de transparència i responsabilitat.

A més, l’agència desenvoluparà i promourà directrius i pràctiques en relació amb l’ús responsable de la IA en diferents àmbits, com ara el sector de la salut, el financer, l’educatiu i altres. També col·laborarà amb altres institucions nacionals i internacionals per a establir estàndards comuns i compartir coneixements i millors pràctiques.

Transparència i participació ciutadana

Una de les característiques clau del Reial decret és la importància que es dóna a la transparència i la participació ciutadana. L’agència haurà de mantenir un diàleg obert amb els diferents actors de la societat, com ara el sector privat, les organitzacions de la societat civil i els ciutadans, per a recollir opinions i preocupacions sobre l’ús de la IA. Aquest enfocament garantirà que les decisions preses per l’agència siguin representatives i tinguen en compte els diversos punts de vista.

Conclusions

L’aprovació del Reial decret per establir l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial representa un pas important cap a una regulació més completa i efectiva de la IA a Espanya. Aquesta agència jugarà un paper fonamental en la supervisió de les tecnologies d’IA per a assegurar el seu ús ètic, responsable i segur. La transparència i la participació ciutadana seran valors clau en el treball de l’agència, assegurant que les decisions preses reflecteixin les necessitats i preocupacions de la societat.

A mesura que l’IA continua evolucionant i impactant diferents aspectes de les nostres vides, és fonamental comptar amb regulacions adequades per a protegir els drets humans i promoure un ús responsable de la tecnologia. L’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial està preparada per assumir aquest repte i jugarà un paper crucial en la configuració del futur de la IA a Espanya.

Enllaç: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230613.aspx

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se crea la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y se aprueban sus estatutos.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial

Què es la metodologia DAMA per gestió de dades?

La metodologia DAMA (Data Management Association) és un enfocament sistemàtic per a la gestió de dades en les organitzacions. Aquesta metodologia ofereix un conjunt de directrius i millors pràctiques per ajudar a les organitzacions a gestionar de manera efectiva les seves dades al llarg del cicle de vida de les mateixes. A continuació, es presenta un resum dels principals components de la metodologia DAMA:

  1. Governança de dades: És el fonament de la metodologia DAMA i implica establir un marc de treball per gestionar les dades de manera eficient i efectiva. Això inclou definir rols i responsabilitats, establir polítiques i procediments, i assegurar el compliment de les normatives i regulacions aplicables.
  2. Gestió del cicle de vida de les dades: La metodologia DAMA considera les dades com un actiu empresarial que passa per diferents etapes al llarg del seu cicle de vida. Aquestes etapes inclouen la creació, l’emmagatzematge, la utilització, la distribució i la seva eventual eliminació. La gestió adequada de cada etapa és crucial per assegurar la qualitat i la integritat de les dades.
  3. Qualitat de les dades: La qualitat de les dades és un aspecte clau de la metodologia DAMA. Aquesta es basa en assegurar que les dades siguin exactes, completes, actualitzades i consistents. S’han d’establir processos per mesurar i supervisar la qualitat de les dades, així com per corregir i prevenir errors.
  4. Arquitectura de dades: La metodologia DAMA promou l’establiment d’una arquitectura de dades coherent i ben definida. Això implica dissenyar i implementar models de dades, establir estàndards i convencions per a la integració de les dades, i garantir que les tecnologies i les eines utilitzades siguin adequades per a les necessitats de l’organització.
  5. Gestió de metadades: Les metadades són informació descriptiva sobre les dades, com ara el seu origen, significat, estructura i dependències. La metodologia DAMA fomenta la gestió adequada de les metadades, ja que aquestes proporcionen un context valuós per comprendre i utilitzar les dades de manera efectiva.
  6. Seguretat i privacitat de les dades: La protecció de les dades sensibles i la garantia de la seva seguretat i privacitat són aspectes crucials en la metodologia DAMA. Això implica implementar polítiques i controls de seguretat adequats, així com complir amb les regulacions de protecció de dades aplicables.

En resum, la metodologia DAMA ofereix un enfocament holístic per a la gestió de dades, abordant aspectes com la governança, el cicle de vida, la qualitat, l’arquitectura, les metadades i la seguretat. A través de l’aplicació d’aquesta metod

ologia, les organitzacions poden millorar la seva capacitat per gestionar de manera efectiva les seves dades i utilitzar-les com a actiu estratègic per a la presa de decisions informades i l’èxit empresarial.

Més informació: https://datos.gob.es/es/blog/el-potencial-uso-de-la-metodologia-de-dama-en-la-gestion-de-los-datos-abiertos