Reiniciar DSL automí ticament quan cau l’ADSL

Més sovint del que voldrí­em, almenys a mi em passa, l’ADSL queda com “col·lapsada” i deixa de funcionar.  La solució és ben fí cil, aixecar-te anar al router, reiniciar-lo i automí ticament tornes a tenir internet.

El problema s’agreuja, quan tens algun petit servidor i estí s en remot treballant contra aquests serveis.   Mai havia tingut el temps, perí² aprofitant una tarda “relaxada”, he buscat i adaptat un script per quí¨ una mí quina linux estigui monitoritzant si té internet o no, i en el cas que pel que sigui no hagi internet reinicií¯ la interfí­cie DSL del router de manera que torni a restablir el servei ADSL evitant haver d’anar a casa a reiniciar el router.

Requisits: una mí quina linux a casa. En el meu cas una mí quina amb debian.

Crearem un arxiu reset-dsl.sh i li afegirem el segí¼ent contingut:

#!/bin/bash
# Definim on volem fer ping potser 8.8.8.8, una ip pública o la IP del nostre servidor DNS
desti=8.8.8.8
if `ping -c 5 $desti> /dev/null` ;then
 echo Destí­ estí  Online
 #Tenim internet i ens dirí  "Desí­ estí  online"
else
 #No tenim internet per tant iniciarem el reinici del servei
 echo Destí­ estí  Offline
 echo Reiniciant ADSL
Router-DSL=1.2.3.4
 #Aquí­ haurem d'introduí¯r la IP del nostre router d'internet
 port=23
 user=NomUsuari
 #Aquí­ haurem d'introduí¯r el nom d'usuari administrador del nostre router: admin, 1234, adminttd, admintde... segons el prvoeí¯dor.
 pass=CLAU
 #Aquí­ la clau del nostre router.
 cmd1=sh
 cmd2="adsl connection --down"
 cmd3="adsl connection --up"
 cmd4=reboot
( echo open ${Router-DSL}
 sleep 1
 echo ${user}
 sleep 1
 echo ${pass}
 sleep 1
 echo ${cmd1}
 sleep 2
 echo ${cmd2}
 sleep 2
 echo ${cmd3}
 sleep 2
 echo ${cmd4} ) | telnet
fi

Amb aquest arxiu, tindrem automatitzada la connexió al nostre router ADSL i farí  un reinici de la interfí­cie DSL si aquesta no respí²n.

Ara només ens faltarí  modificar el crontab per quí¨ l’executi cada 15 minuts per exemple

crontab -e

*/15 * * * * /home/reset-dsl.sh

Potser per acabar de millorar-ho ens faltaria afegir que ens envii un correu electrí²nic un cop s’ha reiniciat per allí² de tenir la estadí­stica de quantes vegades s’ha de reiniciar l’equip al dia.