Error al arrancar UnifiController

M’ha passat ja en més d’una ocasió que al reiniciar el servidor que controla o gestiona els equips UNIFI no pot arrancar el servei java per gestionar els equipss.  L’error és clar: estí  el port 8080 en ús i per tant no pot arrancar un nou servei en aquest mateix port.

En alguna ocasió, m’havia entretingut a buscar els arxius xml per modificar aquests ports (8080 unifi.http.port 8443 unifi.https.port 8880 portal.http.port…etc).

Avui he vist una opció més fí cil i assequible: buscar l’aplicació que estí  ocupant aquest port i tancar-la.

– Per buscar l’aplicació: obrim una sessió CDM i executem: netstat -ano     amb així² veurem tots els ports que tenim oberts, així­ com el IPD de l’aplicació que l’estí  executant o escoltant.

Ens fixarem en el PID que estí  ocupant el port 8080, i posterirment executarem la sentí¨ncia: taskkill /pid NUMERO_PID /F on NUMERP_PID serí  el valor que hem vist anteriorment.

Un cop fet així², ja podrem executar l’aplicació UniFi Controller i accedir via web com habitualment ho fí¨iem.

Client Zabbix per pfsense

Per monitoritzar un tallafocs pfsense (2.1) mitjaní§ant zabbix (2.2) els passos seran els segí¼ents:

 • Identificar-nos en el nostre tallafocs pfsense
 • Anar a System / available Packages (https://fw.local/pkg_mgr.php) i cercar el paquet Zabbix-2 Agent (zabbix2-agent-2.2.1 pkg v0.8_0),
 • Un cop instal·lat caldrí  anar a Services / Zabbix-2 Agent i configurar els parí metres segons la nostre configuració:
  • Activar l’agent
  • Server: IP del servidor Zabbix de la nostre xarxa
  • Server Active: IP del servidor Zabbix de la nostre xarxa
  • Hostname: nom exacte com hem creat o com crearem el host a monitoritzar (fw.local per exemple).
  • Listen IP: 0.0.0.0 per quí¨ ens escolti totes les IPs
  • Listen Port: 10050 el port d’escolta.
 • Desarem, i anirem a Status/ Services (https://fw.local/status_services.php) per validar que l’agent zabbix_aggentd estí  en marxa -en cas contrari apretarem el botó “play” per quí¨ s’activi).

A partir d’aquí­ haurem de mirar els logs de l’agent zabbix al pfsense per validar si tot és correcte.
Trobarem l’arxiu de log a: /var/log/zabbix2/zabbix2_agentd.log
Trobarem l’arxiu de configuració a: /usr/pbi/zabbix22-agent-amd64/etc/zabbix22/zabbix_agentd.conf

i l’arxiu de configuració meu ha quedat així­ per quí¨ funcioni:

Server=IPLOCAL-Zabbix
ServerActive=IPLOCAL-Zabbix
Hostname=fw.local
ListenIP=0.0.0.0
ListenPort=10050
RefreshActiveChecks=120
#DebugLevel=3
PidFile=/var/run/zabbix2/zabbix2_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix2/zabbix2_agentd.log
#LogFileSize=1
#Timeout=3
#BufferSend=5
#BufferSize=100
#StartAgents=5

Un cop fet aquests passos, només caldrí  crear el host al nostre servidor zabbix tenint cura de definir amb el mateix nom “dns” a l’entrada del client zabbix per quí¨ el pugui trobar. Passat uns minuts veurem que ha sincrontizat correctament.  En cas de problemes, el millor és mirar l’arxiu de log de l’agent zabbix al nostre pfsense i ens donarí  pistes de quin problema té.

52

Un dels reptes que m’he marcat per aquest 2014 és intentar fer un “52”… una foto setmanal que sigui mí­nimament digne. De moment en els preparatius, ja he trobat la numeració de setmanes d’aquest any (http://espanol.epochconverter.com/fecha-y-hora/numero-de-semanas.php?ano=2014) i veig que tinc fins diumenge per fer la primera foto d’aquest “projecte”.

A més, he trobat una altre pí gina web on he pogut descarregar-me un “calendari any vista” que és el que normalment millor em va http://www.calendario-365.es/calendario-2014.html

Problemes amb firma electrí²nica tCAT i Maverick

Recentment he actualitzat el meu equip, i per comptes d’instal·lar tot a partir d’una cí²pia de seguretat vaig decidir partir d’una instal·lació neta.   Fa dos dies que intento fer un trí mit electrí²nic i de nou tornen els problemes per poder fer servir un certificat electrí²nic amb un sistema operatiu Mac OSX (en el meu cas amb la versió 10.9.1 -maverick-).

Primera premissa: fer servir firefox en versió 32 bits.  (anar a aplicacions / propietats del firefox i marcar la opció executar en mode 32 bits).

Segona premissa: tenir els paquets d’instal·lació dels controladors per al lector de t-CAT o DNIe. En el meu cas, els he trobat després de molt buscar a la web de aoc.cat (http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/T-CAT-administracions/Com-utilitzar-ho) i els adjunto a aquest artí­cle per quí¨ no em torni costar localitzar-ho.

Tercera premissa: els manuals de l’AOC, de CATCERT, de EACAT.cat sempre indiquen que s’ha de crear un PKCS # Library -tan al firefox com a l’acrobat- que apunti a la ruta local  INCORRECTE: /usr/lib/libaetpkss.dylib quan la ruta CORRECTE és: /usr/local/lib/libaetpkss.dylib

Amb aquestes tres premisses he aconseguit tornar a signar de nou amb MacOS. No garantitzo que duri molt.

Vagrant, puphet, vagrantbox… mí quines virtuals per desenvolupar

Si desenvolupeu aplicacions, és habitual tenir problemes en el moment de la possada en marxa.  Aquests problemes acostumen a venir donats per les diferí¨ncies entre l’entorn de desenvolupament i l’entorn final de producció.  Diferí¨ncies de sistema operatiu, diferí¨ncies en el motor de base de dades, etc.    Per resoldre així², és habitual tenir mí quines virtuals amb configuracions similars.  Normalment he fet així² o amb virtualbox o amb vmware (workstation, fusion, esx…).

Em van parlar de vagrant (http://www.vagrantup.com), i té molt bona pinta. A l’estil de drush, perí² per crear rí pidament un a mí quina virtual amb els recursos mí­nims i igualant al mí xim amb el teu equip de producció. I per configurar una mí quina rí pidament,  dos recursos molt bons: https://puphpet.com per crear rí pidament un script per vangrantd amb tots els serveis php i base de dades (i a més compatible amb mí quines locals, digitalocean, rackspace i amazon o sigui no hi ha excusa), i un segon: http://www.vagrantbox.es on podrem trobar plantilles estí ndards de mí quines virtuals amb serveis ja instal·lats.

Cada cop hi ha menys excuses per possar-se a desenvolupar en php, en ruby&rails, per drupal, amb symfony, o l’entorn que necessitem.

Monitoritzar webs amb uptimerobot.com

Logo UptimeRobot
Logo UptimeRobot

Si tens una arquitectura mí­nimament gran de servidors, serí  normal que disposis d’alguna eina de monitorització d’equips i sistemes (un nagios per exemple).  Perí² si et fa mandra instal·lar una nova mí quina o mantenir un equip i només has de monitoritzar equips o ips públiques hi ha una molt bona eina a la xarxa.  UptimeRobot (www.uptimerobot.com), permet en la seva versió gratuí¯ta monitoritzar fins a 50 llocs. L’eina és genial per quí¨ cada 5 minuts validarí  que la IP o URL afegida a monitoritzar estigui operativa. A més permet coses com resoldre DNS, validar-se en un sistema per acabar de confirmar que estí  operatiu o bé buscar una cadena de text en la URL a monitoritzar per validar també que tot estí  funcionant.

UptimeRobot-complertEn el moment que algun dels llocs que estem monitoritzant no respon correctament ens enviarí  un correu electrí²nic avisant, tot i que també podrem configurar que ens avisi via RSS, Twitter o via una aplicació push al nostre telí¨fon mí²vil.

L’eina que tot administrador de servidors webs necessita.

App per fer un Time Lapse

TimeLapseAssembler

Si necessites una aplicació per machintosh per procesar un “time lapse” (o sigui un seguit de fotos fetes per captar moviment), hi ha algunes opcions. La primera d’elles es fer servir l’aplicació Quicktime que els propis d’apple oferí¨ixen per un mí²dic preu (29$). La versió que ve de sí¨rie al sistema operatiu actualment no permet aquesta funcionalitat -anteriorment sí­-.

Com sempre buscant per la xarxa és fí cil trobar alternatives igualment funcionals.  En el meu cas recomano l’aplicació: Time Lapse Assembler for Mac per dos motius és una aplicació gratuí¯ta i és una aplicació super fí cil de fer anar.   Amb les opcions bí siques i imprescindibles permet fer rí pidament el processament del seguit de imatges que han de composar el timelapse.

Un exemple del meu primer time-lapse:

[youtube]http://youtu.be/CnlvCeyTTrQ[/youtube]

 

 

has:attachment larger:8m

Si feu servir gmail o google apps segurament no us preocupa l’espai que ocupen les vostres bústies de correu electrí²nic.  De totes maneres, sempre és un bon moment per fer neteja o per veure en quí¨ perdem espais a les nostres bústies.

Un problema habitual és els correus electrí²nics amb fitxers adjunts. Podeu fer una cerca de quins correus porten arxius adjunts a la vostre bústia fent una recerca amb el segí¼ent parí metre:

has:attachment

Aquesta cerca ens mostrarí  tots els correus electrí²nics que tinguin arxius adjunts.  Si a més volem filtrar els que el tamany sigui més gran de 8megues per exemple caldrí  afegir el segí¼ent:

has:attachment larger:8m

I veurem rí pidament tots els correus electrí²nics que estan a la nostre bústia (enviats, rebuts, arxivats…), que superen els 8 megues.   En el meu cas rí pidament he recuperat un parell de gigues.


 

Afegeixo la documentació que dona google per millorar aquestes cerques dins del correu electrí²nic:

 

Operador Definición Ejemplos
from: Sirve para especificar el remitente. Ejemplo: from:ana
Significado: mensajes enviados por Ana
to: Sirve para especificar el destinatario. Ejemplo: to:david
Significado: mensajes que tú u otros usuarios habéis enviado a David
subject: Sirve para buscar palabras incluidas en la lí­nea del asunto. Ejemplo: subject:cena
Significado: mensajes cuyo asunto incluye la palabra “cena”
OR Sirve para buscar mensajes que incluyan el término A o el término B.*
*El parámetro OR debe escribirse en mayúsculas.
Ejemplo: from:ana OR from:david
Significado: los mensajes que provienen de Ana o de David

(guión)
Sirve para excluir mensajes de la búsqueda. Ejemplo: cena -pelí­cula
Significado: mensajes que contienen la palabra “cena” pero no la palabra “pelí­cula”
label: Sirve para buscar mensajes por etiquetas. Ejemplo: from:ana label:amigos
Significado: mensajes de Ana que incluyen la etiqueta “amigos”Ejemplo: from:david label:mi familia
Significado: mensajes de David etiquetados como “Mi familia”
has:attachment Sirve para buscar los mensajes que tengan un archivo adjunto. Ejemplo: from:david has:attachment 
Significado: los mensajes enviados por David que llevan adjunto un archivo
list: Sirve para buscar mensajes incluidos en listas de distribución. Ejemplo: list:info@ejemplo.com 
Significado: mensajes enviados o recibidos a través de esta lista y que incluyen info@ejemplo.com en sus cabeceras 
filename: Sirve para buscar un archivo adjunto por su nombre o por su tipo. Ejemplo: filename:deberesfí­sica.txt
Significado: mensajes que llevan adjunto el archivo “deberesfí­sica.txt” 

Ejemplo: label:trabajo filename:pdf
Significado: mensajes con la etiqueta “trabajo” que llevan adjunto un archivo en formato PDF

” ”
(comillas)
Sirven para buscar una frase exacta*.
*No se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Ejemplo: “voy a tener suerte”
Significado: mensajes que contienen la frase “voy a tener suerte” o “Voy a tener suerte”

Ejemplo: subject:”cena y peli”
Significado: mensajes cuyo asunto contiene la frase “cena y peli”

( ) Sirven para agrupar palabras.
Sirven para especificar los términos que no deben excluirse.
Ejemplo: from:ana (cena OR peli)
Significado: mensajes de Ana que contienen la palabra “cena” o la palabra “peli”

Ejemplo: subject:(cena peli)
Significado: mensajes cuyo asunto incluye las palabras “cena” y “peli”

in:anywhere Sirve para buscar mensajes en cualquier sitio de Gmail*.
*De forma predeterminada, no se busca ni en la carpeta Spamni en la carpetaPapelera.
Ejemplo: in:anywhere peli 
Significado: los mensajes de las carpetasTodos, Spam y Papelera que contienen la palabra “peli”
in:inbox
in:trash
in:spam
Sirven para buscar mensajes en las carpetasRecibidos,Papelera oSpam. Nota: hay que escribir sus nombres en inglés (“inbox”, “trash” y “spam”, respectivamente). Ejemplo: in:trash from:ana
Significado: los mensajes enviados por Ana que están en la Papelera (“trash” en inglés)
is:important
label:important
Sirven para buscar dentro de los mensajes que la bandeja de entrada Prioritariosconsidere importantes. Ejemplo: is:important from:almudena
Significado: los mensajes enviados por Almudena que la bandeja de entrada Prioritarios ha marcado como importantes
is:starred
is:unread
is:read
Sirven para buscar los mensajes destacados (“starred”), los no leí­dos (“unread”) y los leí­dos (“read”). Ejemplo: is:read is:starred from:David
Significado: mensajes enviados por David que se han leí­do y se han destacado con una estrella
has:yellow-star
has:red-star
has:orange-star
has:green-star
has:blue-star
has:purple-star
has:red-bang
has:orange-guillemet
has:yellow-bang
has:green-check
has:blue-info
has:purple-question
Sirven para buscar mensajes destacados con una estrella (“star”) de un color determinado –amarillo (“yellow”), rojo (“red”), naranja (“orange”), verde (“green”), azul (“blue”), morado (“purple”)–, con el icono de un signo de exclamación rojo (“red-bang”) o amarillo (“yellow-bang”), con el icono naranja de comillas dobles (“orange-guillemet”), con el icono verde de una marca de verificación (“green-check”), con el icono azul de información (“blue-info”) o con el icono morado de un signo de interrogación (“purple-question”). Ejemplo: has:purple-star from:David
Significado: los mensajes escritos por David marcados con una estrella morada
cc:
bcc:
Sirven para buscar los mensajes enviados con copia Cc: o copia oculta Cco:* a determinados destinatarios.
*No incluyas tu dirección en “Cco:” porque las búsquedas no pueden recuperar esos mensajes.
Ejemplo: cc:david 
Significado: los mensajes que incluyen a David en el campo “Cc”
after:
before:
older:
newer:
Sirven para buscar los mensajes enviados en un intervalo de tiempo definido entre “older” o “after” (después de) y “before” o “newer” (antes de),
siempre con el formato de fecha aaaa/mm/dd.
Ejemplo: after:2004/04/16 before:2004/04/18 
Significado: mensajes enviados entre el 16 y el 18 de abril de 2004*
*Más concretamente: los mensajes enviados después de las 12:00 a.m. (o 00:00) del 16 de abril de 2004 y antes del 18 de abril de 2004.
older_than
newer_than
Permiten buscar mensajes con respecto a la fecha de hoy, a saber: enviados hace más de(“older”) o en los últimos (“newer”)dm o y (dí­as,meses o años,respectivamente). Ejemplo: newer_than:2d
Significado: encuentra los mensajes enviados en los dos últimos dí­as
is:chat Sirve para buscar mensajes del chat. Ejemplo: is:chat mono
Significado: mensajes del chat que incluyen la palabra “mono”
deliveredto: Sirve para buscar los mensajes cuya cabecera contenga una dirección concreta en la lí­nea “Delivered-To” (“entregado a”). Ejemplo:deliveredto:nombredeusuario@gmail.com
Significado: los mensajes que incluyen nombredeusuario@gmail.com en el campo “Delivered-To:” de su cabecera (así­ puedes localizar mensajes reenviados desde otra cuenta o enviados a un alias)
circle: Sirve para buscar los mensajes enviados por algún miembro de un cí­rculo tuyo de Google+. Ejemplo: circle:friends
Significado: todos los mensajes enviados por un miembro de tu cí­rculo “Amigos” (“friends” en inglés).

Ejemplos: circle:”amigos de fútbol (equipo azul)” o circle:”mis \”cuatro pegamoides\””
Notas: si el nombre del cí­rculo incluye un espacio, una vertical, paréntesis o llaves, pon todo el nombre entre comillas. Si el nombre incluye comillas, escribe una barra delante de ellas, como en el ejemplo.

has:circle Sirve para buscar todos los mensajes enviados por los miembros de tus cí­rculos de Google+. Ejemplo: has:circle 
Significado: cualquier mensaje enviado por un miembro de cualquiera de tus cí­rculos
category: Sirve para buscar mensajes dentro de una categorí­a determinada. Ejemplo: category:updates
Significado: todos los mensajes incluidos en la categorí­a “Actualizaciones” (“updates”)

Ejemplo: category:social Marisa
Significado: todos los mensajes de la categorí­a “Social” que incluyen la palabra “Marisa”.

size: Sirve para buscar los mensajes de un tamaño superior (en bytes) al especificado. Ejemplo: size:1000000 
Significado: todos los mensajes de más de 1 MB (1.000.000 bytes)
larger:
smaller:
Sirven para buscar los mensajes mayores o menores (“larger”“smaller”) que el tamaño especificado. Puedes abreviar los millares y los millones a la manera anglosajona, siendo “K” equivalente a “000”y “M” a “000.000”. Ejemplo: larger:10M 
Significado: todos los mensajes de 10.000.000 bytes o más de tamaño
+
(sí­mbolo más)
Sirve para localizar únicamente las coincidencias exactas con el término buscado. Ejemplo: +unicornio 
Significado: los mensajes que contienen la palabra “unicornio” (pero ni “unicornios” ni “unciornio”)
rfc822msgid: Sirve para buscar un mensaje por el ID mostrado en su cabecera (“message-id”). Ejemplo:rfc822msgid:200503292@ejemplo.com
Significado: localiza el mensaje que tenga exactamente ese ID de SMTP. Más información sobre las cabeceras de los mensajes
has:userlabels
has:nouserlabels
Sirven para buscar los mensajes que tienen (“userlabels”) o que no tienen (“nouserlabels”) etiquetas creadas por ti.
NOTA: Gmail etiqueta los mensajes de forma individual, no conversaciones enteras.
Ejemplo: has:nouserlabels
Significado: localiza todos los mensajes que no tengan ninguna etiqueta creada por ti (pero sí­ las etiquetas automáticas “Recibidos”, “Spam” y “Papelera”). Como Gmail etiqueta los mensajes de forma individual, es posible que en los resultados parezca que tienen etiquetas, pero eso quiere decir que otro mensaje de la misma conversación está etiquetado.

 

Font: https://support.google.com/mail/answer/7190?hl=ca

 

 

Testejant l’editor de text sublime text 2

Des de fa temps vaig fent servir textmate o textwrangler com a editors de text rí pids, o eidtors de html i php.   Avui perí² m’han parlat de Sublime Text 2 i penso que val la pena donar-li una oportunitat.

Primer de tot per quí¨ el seu cost “és gratuí¯t” i multiplataforma.  Lo de gratuí¯t va entrecomillat per quí¨ pots comprar una llicí¨ncia per relativament poc cost i ajudar al seu desenvolupament.  I en segon terme, m’ha agradat l’editor per la seva versatilitat i rapidesa alhora de modificar i editar parts reiteratives d’un arxiu (o sigui canviar moltes coses a la vegada).

Hi ha un grapat de videotutorials sobre aquest editor aquí­: https://tutsplus.com/course/improve-workflow-in-sublime-text-2/

 

Recuperar contrasenya en drupal

Pot resultar més habitual del que voldrí­em oblidar la nostre clau d’accí¨s d’administrador de drupal 7. Amb la versió 6 m’havia trobat algunes vegades i el mí¨tdo que feia servir era accedir a la base de dades i canviar -la des de la taula d’usuaris. Amb la versió 7 així² hi ha diferents maneres de recuperar-la rí pidament:

 • Generant un enllaí§ per que et demani una nova clau d’accés:
  Accedint mitjaní§ant ssh al nostre servidor executarem: drush uli    i ens donarí  una URL que podrem enviar per correu electrí²nic o accedir i ens demanarí  la nova clau d’accí¨s.
 • Forí§ant la contrasenya que nosaltres volguem a l’usuari que estigui afectat per l’oblit:
  Accedim de nou mitjaní§ant ssh al nostre servidor i executarem: drush upwd –password=”novaclau” admin

Per últim, si hem insistit moltes vegades podria donar-se també el cas que tinguem el compte bloquejat, la manera més rí pida de desbloquejar l’usuari sense haver d’esperar-nos una estona és eliminar el contingut de la taula flood:

 • via mysql: delete from flood;
 • via ssh: drush php-eval “˜db_query(“DELETE FROM flood”);’

 

 

 

 

Mesurar la velocitat de la teva pí gina web amb PageSpeed

Si mai t’has preguntat com fer que la teva pí gina web vagi més rí pid o com mesurar el temps de cí rrega de la mateixa, ara a part d’alguns plugins per a mesurar tems i consultes amb el teu navegador, google ha lliberat una eina online que et mesura el temps de cí rrega de la pí gina web així­ com possibles millores:

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=can.nandes.cat

La informació que acaba donant és molt útil, sense arribar a l’extrem de quan vols validar que la pí gina compleix accesibilitat AAA perí² per comení§ar i detectar problemes generals l’eina és molt útil.

 

Eines per gestionar millor les teves piulades (twitts)

Si fas servir twitter, estarí s acostumat a fer servir etiquetes (hastags) que ajudin a promocionar o a difondre millor el que estí s comunicant.   Per internet podem trobar diferents webs que ajuden a aquestes tasques de community manager.

 • http://hashtagify.me En aquesta pí gina web podrem veure rí pidament les interconnexions de les etiquetes que farem servir, les persones o usuaris més influents en aquest tema, idioma…  així­ de manera rí pida podrem decidir quines etiquetes afegir a la nostre piulada.  Hi ha una versió de pagament que ofereix encara més funcionalitats.
 • http://www.twitonomy.com  Aquesta eina ens permetrí  extreure informació estadí­stica de les piulades que fem, de les etiquetes, dels temes, de les referí¨ncies…  per aquells usuaris faní tics de les estadí­stiques és una pí gina web imprescindible.
 • http://www.tweriod.com  Per últim aquesta pí gina, no ens ofereix informació o estadí­stica sobre twitts sinó que ens ofereix una eina per als més organitzats. Ens permet planificar i programar la publicació de piulades per tal de ser els primers en dir alguna cosa o per poder estar de vacances i deixar tota la feina “planificada”.

 

No facis fotocí²pia del teu DNI

Per motius de seguretat i tranquilitat personal: no facis fotocí²pia del teu DNI, ni la lliuris. I molt menys si és una adminsitració pública.  Des de l’any 2006 hi ha publicat un Reial Decret (Real Decreto 522/2006) que fomenta l’agilitat en les administracions públiques i no obliga la presentació d’aquest document.

Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
 

Així­, si us adreceu a una administració pública i us demanen un DNI, comenteu-lis que des de l’any 2006 esteu excempts d’aquesta acció. Haureu de mostrar el DNI per demostrar que estí  vigent, que sou vosaltres, perí² no presentar o lliurar una fotocí²pia.

Hacer más sencilla y amable la relación del ciudadano con la Administración General del Estado es una de las prioridades del Gobierno. En efecto, la polí­tica de simplificación y modernización de la gestión pública encuentra su justificación primera, no ya en requerimientos organizativos, sino en la atención a las necesidades y demandas de la ciudadaní­a, tanto más complejas y exigentes, cuanto que se corresponden con una sociedad democrática avanzada, consciente de que una Administración pública eficiente es condición indispensable para que el ejercicio de los derechos constitucionales sea efectivo.

A partir d’ara que no us enganyin. I molt menys si heu presentat la documentació per mitjans telemí tics validats electrí²nicament (signats electrí²nicament), ja que en aquest cas, haureu validat electrí²nicament la vostre identitat en el moment de l’enviament o de la firma electrí²nica.

Enllaí§os:

Firma electrí²nica en un mac, quan java i firefox no estan en conjunció

En l’entrada d’ahir (Firma electrí²nica DNIe, T-CAT i OSX Mountain Lion (MAC 10.8.4) comentava que és bí sic tenir activat JAVA a la vostre mí quina, i que no tenia del tot clar si en 64bits es podia signar amb firefox.

Confirmat que:

 • de moment els aplicatius que donen catcert per fer servir la t-CAT només funciona amb firefox en mode 32 bits.
 • Ja versió de java 7 up22 només funciona en mode 64 bits.

Quí¨ provoca així²?  que si vols entrar un etram a un ajuntament (o sigui presentar una instí ncia electrí²nicament per exemple), no podrí s fer-ho amb un MAC ja que quan llegeix el navegador el teu certificat, no és capaí§ de carregar el java; i quan carrega el java no és capaí§ de llegir el teu certificat.   Certament és lamentable aquesta limitació.

Opcions:

 • El navegador safari no llegeix el certificat d’un dispositiu
 • El navegador opera directament no estí  soportat.
 • El navegador Chrome és només 32 bits o sigui que tampoc serí  capaí§ de fer servir el JAVA 64 bits.
 • Descarregar JAVA  a una versió anterior, és insegur… perí² potser la millor opció.

Per aquesta última opció hi ha un “support case” d’Apple on explica com  tornar a habilitar el java SE 6 web plugin per firefox (Java for OS X 2013-002: How to re-enable the Apple-provided Java SE 6 web plug-in and Web Start functionality)    (http://support.apple.com/kb/HT5559?viewlocale=en_US)

Si, després d’instal lar Java per OS X 2013-002 i l’última versió de Java 7 d’Oracle, que desitja desactivar Java 7 i tornar a habilitar l’Apple proporciona Java SE 6 web plug-in i la funcionalitat Web Start, feu el segí¼ent .

Nota: Hi ha d’haver iniciat sessió com a administrador. Si se li demana la contrasenya d’administrador després d’un comandament, introduí¯u-lo i premeu la tecla Retorn o Retorn.

Obrir terminal, situada a la carpeta Utilitats.
Introduí¯u aquesta comanda i premeu Retorn o Intro:
sudo mkdir-p / Library / Internet \ Plug-Ins/disabled
Introduí¯u aquesta comanda i premeu Retorn o Intro:
sudo mv / Library / Internet \ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin / Library / Internet \ Plug-Ins/disabled
Introduí¯u aquesta comanda i premeu Retorn o Intro:
sudo ln-sf / System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPlugin2_NPAPI.plugin / Library / Internet \ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin
Per tornar a habilitar Java SE 6 Web Start, introdueixi aquesta comanda i premeu la tecla Retorn o Intro:
sudo ln-sf / System / Library / Frameworks / JavaVM.framework / Ordres / javaws / usr / bin / javaws

Informació addicional
Els segí¼ents passos desfer les ordres anteriors i restaurar Java 7.

Desactivar SE 6 obertura Java Web Start:
Introduí¯u aquesta comanda i premeu Retorn o Intro:
sudo ln-sf / System / Library / Frameworks / JavaVM.framework / versions / Actualitat / Ordres / javaws / usr / bin / javaws
Quan se us demani, introduí¯u la contrasenya d’administrador i premeu la tecla Retorn o Retorn.
Torneu a activar l’applet de Java 7 plug-in mitjaní§ant la descí rrega i tornar a instal lar l’última versió d’Oracle Java 7 JRE.

Jo he seguit els passos indicats i he aconseguit que firefox versió 32 bits pugui tenir habilitat el java sense problemes. Perí² llavors em trobo que la pí gina web no acaba de carregar bé tots els components ja que la versió de java que faig servir és antiga… el peix que es mossega la cua.

Reitero el mateix que deia en l’artí­cle d’ahir: s’han de tenir ganes per firmar una cosa electrí²nicament amb les “facilitats” que es donen.

 

Firma electrí²nica DNIe, T-CAT i OSX Mountain Lion (MAC 10.8.4)

Farí  ja algun temps vaig avisar que firmar electrí²nicament no era una cosa fí cil (http://can.nandes.cat/batalles-de-fer-servir-certificats-digitals-catcert-a-un-mac-lion). Després d’estar lluitant contra els elements he aconseguit firmar i validar-me electrí²nicament amb un MAC (amb sistema operatiu 10.8.4 mountain lion).  Alerta, les aplicacions, claus públiques i passos per fer servir la firma electrí²nica d’una t-CAT o d’un DNIe de moment són diferents i independents entre elles. Pot semblar que al tenir un operatiu puguis tranquil·lament fer servir l’altre… paradoxes de les nostres administracions tenim eines i procediments diferents. Si només vols instal·lar o fer servir un dels mí¨todes de firma no cal que instal·lis i embrutis el teu sistema operatiu amb totes les aplicacions i certificats.

Guia bí sica per poder firmar amb un navegador a Mac OSX 10.8.4:

 • Disposar de l’última versió de java operativa a la mí quina. En el meu cas tenia una versió anterior a la 7.21 i sense ser conscient el sistema operatiu tenia el motor java desactivat per motius de seguretat.  Podeu veure com descarregar l’última versió de java o validar que teniu el java activat a la vostre mí quina en aquest post.
 • No sempre els navegadors en 64bits podem firmar electrí²nicament.  Comenceu validant que funciona en mode 32 bits.
 • No és el mateix fer servir el DNIe, que la targeta t-CAT o idCAT
  • Guia DNIe (guia bí sica de DNIe així­ com accés a la descí rrega d’aplicacions per a la seva configuració i ús).
  • Guies t-CAT (guies, aplicacions i manuals per fer servir una t-CAT a una mí quina amb mac OSX, windows o linux).
  • Guies idCAT (guies, aplicacions i manuals per fer servir un idCAT a una mí quina amb mac OSX, windows o linux).
 • Safari no funciona ara per ara per firmar electrí²nicament amb aquests certificats. Millor centrar-se en firefox (la versió que sigui) i en mode 32 bits.
 • Has de tenir les claus públiques del certificat que vols fer servir instal·lades en el navegador que farí s servir per signar electrí²nicament.
 • Firefox, necessitarí :
  • saber quin dispositiu és el que llegeix la teva t-CAT o DNIe (o sigui quin controladors necesites per fer funcionar el lector de targetes),
  • i quina aplicació utilitzarí  el sistema per llegir el certificat mitjaní§ant el dispositiu que llegeix la targeta.  Aquest és el punt potser més complexe d’entendre: tens un controlador que llegeix certificats perí² en funció del certificat que sigui necessitarí s llegir-lo d’una manera o altre diferent. Dit d’una altre manera els certificats no són “compatibles” o “estí ndards” a nivell d’aplicació d’aquí­ la complexitat d’instal·lació i ús dels mateixos.
   • Aplicació per DNIe
    • Firefox > Preferí¨ncies > Avaní§at > Xifratge > Dispositius de seguretat
     • Carrega:
      • Nom: DNIe
      • Ruta: /Library/OpenSCDNIe/lib/dnieopensc-pkcs11.so
       2013_cami-dnie
   • Aplicació per t-CAT
    • Firefox > Preferí¨ncies > Avaní§at > Xifratge > Dispositius de seguretat
     • Carrega:
      • Nom: t-CAT
      • Ruta: /usr/local/lib/libaetpkss.dylib
       2013_cami-tcat
   • Alertes, que els noms dels dispositius de seguretat siguin diferents i ben identificatius. En les captures de pantalla els noms no corresponen a l’indicat.
   • Potser que al introduí¯r la ruta del component no es localitzi. Validar previament que en aquesta carpeta estí  el fitxer (un cop instal·lada l’aplicació del pas anterior).

Amb aquests passos esquemí tics, si tot és correcte:

 • puntxeu el vostre lector de targetes,
 • introduí¯u la vostre t-CAT o DNIe,
 • obriu el firefox en mode 32 bits,
 • Preferí¨ncies > avaní§at > xifratge > visualitza els certificats
 • I us demanarí  el PIN de la vostre targeta,  Si arribeu aquí­ heu triomfat!!
  2013_Certificat_t-CAT

Ja només cal que no oblideu el vostre PIN o que tingueu bloquejat el vostre token de la vostre targeta criptogrí fica.

Conclusions:

Els passos estan indicats de manera molt esquemí tica perí² serveixen per adonar-se de:

 • No és fí cil, 
 • No és intuí¯tiu,
 • Podria ser encara més difí­cil, sí­.
 • Falta integració amb el propi sistema operatiu MAC OSX. í‰s una llí stima aquest punt.
 • Cal aplicacions diferents en funció del tipus de certificats que vulguis fer servir malgrat que el “front-end” o entorn final sigui el firefox.
 • Tots aquests punts anteriors són els que provoquen que avui en dia encara no s’hagi estí¨s l’ús de la firma electrí²nica. Ens queda molt per avaní§ar.